Your Time
Server Time

MuDestinyZone - Normal[120-50x Dynamic]

​​​​​Start date: Official start date: 24.03.2023 20:00 (UTC +2)!

2022
Read More

MuDestinyZone - Normal[120-50x Dynamic]

Show the strength in you!

2022

MuDestinyZone - Normal[120-50x Dynamic]

Enjoy the magic of MuDestinyZONE .

02/26/2022

Hello, dear players!

We want to inform you that an update is coming on 06 December 2023 startting at 07:00 PM (server time). We have been working diligently preparing this update to bring new content to the game and make your stay in the server more pleasant.

 1. Christmas season is coming and Devias has been redesigned to bring the Christmas spirit.
 2. Arena2 has been added to M map, so you can have easier access to lower parts of Arena.
 3. The Cursed Santa event has been activated. It will drop some interesting Christmas items and give you access to Santa’s village. There you can find useful buffs.
 4. Some of the Custom wings were replaced with better looking models with dynamic effects.
 5. We are introducing 4 level wings to the server.
 6. Chaos mix combination for wings has been totally reviewed and improved. From now on we will have different mixes for:
  • Wings 3 level

  • Custom wings

  • Wings 4 level

 7. You can check the ingredients in our guide section here.
 8. Regarding the previous point we are adding some new items to the server: Destiny Feather, Destiny Crystal (especially designed for Mu Destiny Zone and used for the Custom Wings mix) Garuda Feather, Garuda Flame, Golden sentence and Greater Spirit Stone (used in Wings 4 level mix)
  • Destiny Feather (dropped by ExBoss)

  • Destiny Crystal (dropped by Demon Boss)

  • Garuda Feather (dropped by ExBoss)

  • Garuda Flame (dropped by Demon Boss)

  • Golden sentence (dropped by all the monsters, which give master experience)

  • Greater Spirit Stone (dropped by all the monsters, which give master experience)

 9. We are adding a new boss - Demon Boss located in: Karutan, spawns every 8 hours.
 10. Some chages were made in drop from the bosses.

 

We will continue improving and updating the game to provide fun and challenging gameplay. Soon we will announce details of further updates, so stay tuned and don't forget to check our website and our Discord community.

Have great and pleasant play,

Mu Destiny Zone
Team


Здравейте, скъпи играчи!

Бихме желали да Ви информираме, че предстои актуализация на сървъра на 06 декември 2023 от 19:00 часа. Моля, имайте предвид, че по време на ъпдейта ще бъде ограничен достъпа до сървъра. Работим усърдно по тази актуализация, която ще добави ново съдържание в играта и ще направи престоя Ви в сървъра по-приятен.

 1. Наближават коледните празници и картата Devias е преработена, за да внесе коледен дух.
 2. Arena2 беше добавена към M картите, за по-лесен достъп до по-долните части на Arena.
 3. Активиран е ивента "Cursed Santa". В него ще паднат някои интересни коледни предмети, с част от които ще получите достъп до Santa’s Village. Там може да откриете полезни буфове.
 4. Някои от крилата са заменени с по-добре изглеждащи модели и динамични ефекти.
 5. Въвеждаме в сървъра крила от 4 ниво.
 6. Комбинацията за Chaos миксa за крилата беше изцяло преразгледана и подобрена. Отсега нататък ще имаме различни миксове за:
  • Крила level 3

  • Custom wings

  • Крила level 4

 7. Можете да проверите съставките в нашия раздел с ръководства тук.
 8. Във връзка с предишната точка добавяме някои нови елементи в сървъра: Destiny Feather, Destiny Crystal (специално създадени за Mu Destiny Zone и използвани за микса "Custom Wings") Garuda Feather, Garuda Flame, Golden sentence и Greater Spirit Stone (използвани в микса "Wings 4 level mix")
  • Destiny Feather (пада от ExBoss)

  • Destiny Crystal (пада от Demon Boss)

  • Garuda Feather (пада от by ExBoss)

  • Garuda Flame (пада от Demon Boss)

  • Golden Sentence (пада от всички мобове, които дават master experience)

  • Greater Spirit Stone (пада от всички мобове, които дават master experience)

 9. Добавяме нов бос - Demon Boss, който се намира в: Karutan, на всеки 8 часа.
 10. Бяха направени някои промени по дропа на босовете.

 

Ще продължим да подобряваме и актуализираме сървъра, за да осигурим забавен и предизвикателен геймплей. Скоро ще обявим подробности за следващите актуализации, така че не забравяйте да проверявате нашия уебсайт и групата ни в Discord.

Пожелаваме Ви приятна игра,

Екипът на
Mu Destiny Zone

Hello, dear players!

We want to inform you that an update is coming on 20 November 2023 at 06:00 PM - 08:00 PM (server time). We have been working diligently preparing this update to bring new content to the game and make your stay in the server more pleasant.

 

 1. Some visual improvements have been made.

 2. Some visual objects have been replaced and improved in the maps: Lorencia, Devias, Arena.

 3. We have redesigned the PVP ring in Lorencia.

 4. We are introducing a New Devias PVP ring, especially designed for MU Destiny Zone

 5. 2 New Commands for fast reaching Lorencia Ring (/pvp1) Devias Ring (/pvp2)

 6. We are introducing a New Arena PVP ring, especially made for PVP events.

 7. Custom Jewels skins have been changed.

 8. Budge dragon skin changed.

 9. Spider skin changed.

 10. The damage and defense of each class has been balanced in order to provide fair gameplay for each class.

 11. Buffs have been balanced. Also when you switch your character the buffs will be released.

 12. Еvery boss in the game was edited for a better gaming experience.

 13. Ancient Items have been removed from Medusa Boss Drop.

 14. Chaos Card  Mini and Chaos Card Gold have been activated in the game. Both cards will give a random item +1 to +9.

 • Chaos Card Mini will drop from White Wizard and Skeleton King.

 • Chaos Card Gold will drop from Golden Great Dragon (Box of Kundun +5 will keep dropping from other Golden Mobs and Blood Castle event).

 1. Medusa Boss drop changed / Selupan drop changed / ExBoss drop changed.

 • Medusa : 380 level items / Jewel of Level, Jewel of Excellent.

 • Selupan : Socket items  / Jewel of Level, Jewel of Excellent.

 • exBoss : Sphere (Tri) has been removed from drop.

 1. Changed boss spawn times.

 • Medusa - 4 hours.

 • Selupan - 5 hours.

 • Kundun - 6 hours.

 • Erohim - 8 hours.

 • ExBoss - 10 hours.

 

We will continue improving and updating the game to provide fun and challenging gameplay. Soon we will announce details of further updates, so stay tuned and don't forget to check our website and our Discord community.

Have great and pleasant play,

Mu Destiny Zone
Team


Здравейте, скъпи играчи!
Бихме желали да Ви информираме, че предстои актуализация на сървъра на 20 ноември 2023 в периода 18:00-20:00 часа. Моля, имайте предвид, че по време на ъпдейта ще бъде ограничен достъпа до сървъра. Работим усърдно по тази актуализация, която ще добави ново съдържание в играта и ще направи престоя Ви в сървъра по-приятен.

 

 1. Бяха нанаправени някои визуални подобрения.

 2. Някои визуални обекти бяха променени и подобрени в картите: Lorencia, Devias, Arena.

 3. Редизайнахме PVP ring-а в Lorencia.

 4. Представяме ви нов Devias PVP ring, специално създаден за MU Destiny Zone

 5. Добавени са 2 нови команди за бърз достъп до Lorencia Ring (/pvp1) и Devias Ring (/pvp2)

 6. Представяме ви нов Arena PVP ring, специално създаден PVP events.

 7. Custom Jewels са променени визуално.

 8. Budge dragon е променен визуално.

 9. Spider е променен визуално.

 10. Damage and defense бяха балансирани за да предоставят забавна и честна игра.

 11. Buffs бяха балансирани. Също така, когато switch-нете героя си buff-вете ще изчезват.

 12. Всеки Boss в играта беше редактиран и подобрен за по-предизвикателна и забавна игра.

 13. Ancient предмети бяха премахнати от дропа на Medusa Boss.

 14. Chaos Card  Mini и Chaos Card Gold са активирани в играта. Двете карти ще ви дават случаен предмет с ниво от +1 до +9.

 • Chaos Card Mini пада от White Wizard и Skeleton King.

 • Chaos Card Gold пада от Golden Great Dragon (Box of Kundun +5 ще продължи да пада от Golden Mobs и Blood Castle event).

 1. Medusa Boss drop променен / Selupan drop променен / ExBoss drop променен.

 • Medusa : 380 level items / Jewel of Level, Jewel of Excellent.

 • Selupan : Socket items  / Jewel of Level, Jewel of Excellent.

 • ЕxBoss : Sphere (Tri) has been removed from drop.

 1. Changed boss spawn times.

 • Medusa - 4 часа.

 • Selupan - 5 часа.

 • Kundun - 6 часа.

 • Erohim - 8 часа.

 • ExBoss - 10 часа.

Ще продължим да подобряваме и актуализираме сървъра, за да осигурим забавен и предизвикателен геймплей. Скоро ще обявим подробности за следващите актуализации, така че не забравяйте да проверявате нашия уебсайт и групата ни в Discord.

Пожелаваме Ви приятна игра,

Екипът на
Mu Destiny Zone

Hello, dear players!

We invite you to join our event "Guess the update". The rules are simple:

1. Reply in the chat with a guess and write down your character name.
2. Each player can join only with one character.
3. At the end of the round we will draw the winner from all the correct guesses.
Reward: 250 WCoin


Round 2

You can join in this round until 5 PM on 20 November 2023.

In the comming update we are going to apply the new ballance and part of it is PVM (Player VS Monster) stettings. What will be the new (ballanced) value of "Global PVM damage" (choose one of the possible answers):

 • A: 350
 • B: 100

There was draw, between 4 players who guessed the correct answer. The correct answer is 100.

Here you can find the proof of the draw.

The winner of this round is:

Deneris

🎉Congratulations!🎉

Have great and pleasant play,

Mu Destiny Zone
Team


Здравейте, скъпи играчи!

Каним Ви да се присъедините към нашата игра "Познай актуализацията". Правилата са прости:

1. Напишете в чата вашето предположение и името на героя си.
2. Всеки играч може да се включи само с един герой.
3. В края на кръга ще изтеглим на лотариен принцип името на победителя от всички правилни предположения.

Награда: 250 WCoin


Рунд 2

Можете да се включите в този кръг до 17:00 часа на 20 ноември 2023 г.
 

В предстоящата актуализация ще приложим новия баланс и част от него са PVM (играч срещу моб) настройките. Каква ще бъде новата (балансирана) настройка на "Global PVM damage"? (изберете един от двата отговора)

 • A: 350
 • Б: 100

Беше проведено тегнеле с четиримата играчи, които правилно предположиха отговора. Правилната стойност е 100.

Тук може да откриете доказателството за лотарията.

Победителят в този рунд е:

Deneris

🎉Поздравления!🎉

Пожелаваме Ви приятна игра,

Екипът на
Mu Destiny Zone